2752
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
சௌந்தர் பிரதீப் (வெளிநாடு)
ஞாயிறு
11 14 PM
12 11 1989
Tiruppur
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம்
பொன்னர் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
தெரியவில்லை
BE அல்லது PG கோர்ஸ்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
5ft.10in-177cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
79 kg
B+
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
MBA
தனியார் வேலை
WORK.AT.SINGAPUR
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
180000
சொந்த வீடு மட்டும்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img