2744
பெற்றோர்
ஆண்
நவீன் குமார் (மருத்துவர்)
வியாழன்
9 04 PM
19 6 1997
Erode
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பில்லன் குலம்
உண்டு
உண்டு
சகோதரி ஒன்று சுபம்
தெரியவில்லை
MBBS
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ஸ்ரீ பொன் அழகு நாச்சியம்மன்
6ft.2in-187cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
85 kg
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
தெரியவில்லை
9 ஏக்கர் LBP பாசனம்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img