2739
ஜாதகர்
ஆண்
ராஜ்குமார் ( வெளிநாடு )
செவ்வாய்
10 38 PM
8 5 1990
Palani
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
சேரலன் குலம்
லேட்
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
2கோடி
ஜாதகம் பார்ப்பது பெண் வீட்டார் விருப்பம்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
வஞ்சியம்மன் மூலனூர்
5ft.11in-180cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
நல்ல சிவப்பு
75 kg
B+
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
B.E(mech), M.S data science PGD ( Buss )
தனியார் வேலை
Technical engineer துபாய்
வெளிநாடு
4லட்சம்
4 லட்சம்
தார்சு வீடு 4 கடை வாடகை 10000 தொடர்புக்கு வாட்சப் கால் 9791922440
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img