2692
ஜாதகர்
ஆண்
ராக்கிமுத்து ( மறுமணம் சம்மதம் )
வியாழன்
4 02 PM
19 11 1987
Tirupur
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
சாத்தந்தை குலம்
லேட்
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
மறுமணம் சம்மதம்
மலையாண்டவர் செல்லாண்டியம்மன்
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
70 kg
முதல்மணம்
இளநிலை பட்டப்படிப்பு
B.Com
தனியார் வேலை
குவாலிட்டி மேனேஜர் பையிங் ஆபீஸ்
தமிழ்நாடு
25000-50000
40000
சொந்த தார்ச் வீடு 3000 sq.ft , இரண்டு வாடகை வீடு 15000
Home              
img