2691
ஜாதகர்
ஆண்
வினித்சரண்
புதன்
5 15 AM
9 1 1991
Udumalpet
Kongu Vellala Gounder
ராகு கேது ஜாதகம்
வெண்டுவன் குலம்
உண்டு
உண்டு
அக்கா 1 சுபம்
நல்ல குடும்பப் பெண் மற்றும் மறுமணம் சம்மதம்
கொங்கு விக்ரகாளியம்மன்
5ft.11in-180cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
80 kg
முதல்மணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
MBA( HR Managemant)
தனியார் வேலை
Sales manager in private company , fencing contractor
தமிழ்நாடு
25000-50000
35000
சொந்த வீடு மதிப்பு 22 லட்சம் மற்றவை நேரில்
Home              
img