2690
பெற்றோர்
ஆண்
விகாஷ் ( மருத்துவர் )
ஞாயிறு
3 46 AM
20 8 1995
Dharapuram
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
பொருள்தந்த குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
4கோடி
மருத்துவர் வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
பிராட்டி அம்மன் பிடாரியூர்
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
70 kg
A1+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS,MS
மருத்துவர்
MS General surgery 1 Year
வெளிமாநிலம்
50000-1லட்சம்
90000
சைட் பூமி 1.5 ஏக்கர் சொந்த வீடுகள் மற்றும் சைட் இடங்கள்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img