2686
பெற்றோர்
பெண்
ரசிகாதேவி ( மருத்துவர் )
புதன்
3 45 PM
26 11 1997
Namakkal
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
பண்ணை குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
2கோடி
மருத்துவர் வரன்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
எட்டுக்கை அம்மன் கீரம்பூர்
5ft.9in-175cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
65 kg
O+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS
படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்
MBBS முடித்து NEET Pg க்கு தயாராகிறார்
தமிழ்நாடு
நேரில்
2 கோடி
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
இல்லை
Home              
img