2681
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
ராகுல்ராஜ் (மருத்துவர்)
புதன்
10 16 AM
5 1 1994
Pollachi
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
வண்ணக்கன் குலம்
உண்டு
உண்டு
.
தெரியவில்லை
மருத்துவர்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
5ft.7in-170cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
MBBS,MS(Ortho)
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
தெரியவில்லை
27 ஏக்கர் நிலம் அதில் 17 ஏக்கர் தோட்டம்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img