2680
குடும்பத்தினர்
பெண்
சிவரஞ்சனி ( மருத்துவர் )
சனி
5 39 PM
4 6 1994
Udumalpet
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
வெண்டுவன் குலம்
உண்டு
உண்டு
தம்பி 1
10கோடி-15கோடி
மருத்துவர் அல்லது சாப்ட்வேர் பணி
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சடையப்பசுவாமி
5ft.7in-170cm
மெலிதான உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
56 kg
B+
முதல்மணம்
மருத்துவ படிப்பு
M.B.B.S, DNB(GM)
மருத்துவர்
மருத்துவர்
தமிழ்நாடு
2லட்சம்
110000
பூமி 28 ஏக்கர் தார்சு வீடு
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
50
இல்லை
50
Home              
img