2679
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
செந்தில் (வெளிநாடு)
சனி
11 53 PM
10 4 1993
Tiruppur
Kongu Vellala Gounder
சுத்த ஜாதகம்
அந்துவன் குலம்
லேட்
உண்டு
தம்பி 1
தெரியவில்லை
.
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
5ft.8in-172cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
மாநிறம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
முதல்மணம்
பொறியியல் படிப்பு
BE
தனியார் வேலை
அமெரிக்காவில் வேலை
வெளிநாடு
6லட்சம்
6 லட்சம்
10 சென்ட் வீடு(2 கோடி மதிப்பு) வாடகை 2 லட்சம் சைட் பூமி 2 ஏக்கர்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img