2676
பெற்றோர்
ஆண்
நவீன் ராஜ் VVIP (மறுமணம்)
திங்கள்
8 40 AM
29 12 1986
Vellakovil
Kongu Vellala Gounder
செவ்வாய் ஜாதகம்
கணவாளன் குலம்
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர் மட்டும்
30கோடி-50கோடி
நல்ல குணம் உள்ள படித்த பெண் தேவை
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
Kanniyathaal karuppannasamy ,kannapuram
5ft.10in-177cm
சராசரி உடல் அமைப்பு
நல்ல சிவப்பு
62 kg
O+
மறுமணம்
மேல்நிலை பட்டப்படிப்பு
MBA
சுய தொழில்
நூல் வர்த்தகம், விவசாயம் மற்றும் போக்குவரத்து தொழில்
தமிழ்நாடு
5லட்சம்
5 லட்சம்
15 ஏக்கர் விவசாய நிலம் 500 தென்னை மரம், நிலம் நகராட்சிக்கு உட்பட்டது ,சொந்த வீடு 50 லட்சம் மதிப்பு மற்றவை நேரில் பரிகார செவ்வாய்
ொருந்தும்நட்சத்திரம்
தெரியவில்லை
உண்டு
Home              
img