2746
பிரதீப் VVIP
1 11 1994
3 20 AM
செவ்வாய்
Coimbatore
கன்னி
கன்னி-உத்திரம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
தெரியவில்லை
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
B.E.,
செல்லன் குலம்
கேது
மாந்
சனி(வ)
ராசி
செவ்
சுக்(வ) ராகு சூரிய குரு
புத சந் லக்
சந் சுக்(வ)
ராகு
குரு
சூரிய
அம்சம்
லக் செவ் சனி(வ)
கேது மாந்
புத
ஜாதகர் மட்டும்
நேரில்
தொழில்விபரம்: டெக்ஸ்டைல்
சொத்துக்கள் : சொத்து மதிப்பு 60 கோடி
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-08-04 00:00:00, Print Date: 02-10-2022 img