2734
கிருஷ்ணராஜ் VIP
23 9 1996
10 40 PM
திங்கள்
Tiruppur
ரிஷபம்
மகரம்-திருவோணம்
பாதம் 4
உண்டு
உண்டு
நிர்வாகி
ஆண்
முதல்மணம்
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
B.Tech( Textile Technology)
ஓதாலன் குலம்
சனி கேது
மாந்
லக்
ராசி
சுக் செவ்
சந்
புத
குரு
சூரிய ராகு
சூரிய
ராகு
சுக்
அம்சம்
சந் லக்
குரு
புத செவ் கேது
சனி
மாந்
அண்ணா ஒன்று சுபம்
தொழில்விபரம்: டையிங்
சொத்துக்கள் : நிலம் 7 ஏக்கர் மாத வாடகை 2 லட்சம்
எதிர்பார்ப்பு : .
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-28 00:00:00, Print Date: 02-10-2022 img