2696
ரமேஷ் ( வெளிநாடு )
5 1 1988
12 32 PM
செவ்வாய்
Salem
மீனம்
கடகம்-பூசம்
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
பெற்றோர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.5in-165cm
மாநிறம்
65 kg
O+
B.E ., ELECTRICAL
பயிரன் குலம்
கரியகாளியம்மன்
ராகு லக் குரு
மாந்
ராசி
சந்
சுக்
சனி சூரிய புத
செவ்
கேது
குரு லக்
சனி
கேது
அம்சம்
செவ் சுக் சந் ராகு
புத
சூரிய
மாந்
தங்கை 1
1,60,000
தொழில்விபரம்: power plant electrical engineer in Singapore
சொத்துக்கள் : தோட்டம் 3 ஏக்கர் தார்சு வீடு
எதிர்பார்ப்பு : expected any Degree qualification
பொருந்தும் நட்சத்திரம் raagu kethu
ராகு கேது ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-05 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img