2691
வினித்சரண்
9 1 1991
5 15 AM
புதன்
Udumalpet
தனுசு
துலாம்-சுவாதி
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
ஜாதகர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.11in-180cm
மாநிறம்
80 kg
MBA( HR Managemant)
வெண்டுவன் குலம்
கொங்கு விக்ரகாளியம்மன்
செவ்
ராசி
குரு கேது மாந்
ராகு சுக் சனி
லக் சூரிய புத
சந்
புத சுக்
லக்
ராகு செவ்
அம்சம்
சனி
கேது மாந்
சந் குரு
சூரிய
அக்கா 1 சுபம்
35000
தொழில்விபரம்: Sales manager in private company , fencing contractor
சொத்துக்கள் : சொந்த வீடு மதிப்பு 22 லட்சம் மற்றவை நேரில்
எதிர்பார்ப்பு : நல்ல குடும்பப் பெண் மற்றும் மறுமணம் சம்மதம்
ராகு கேது ஜாதகம் மறுமணமும் பார்க்கலாம் ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகம் ராகு கேது செவ்வாய் ஜாதகமும் பொருந்தும் ராகு கேது ஜாதகம் ராகு கேது ஜாதகமும் பொருந்தும்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-07-02 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img