2681
ராகுல்ராஜ் (மருத்துவர்)
5 1 1994
10 16 AM
புதன்
Pollachi
கும்பம்
கன்னி-சித்திரை
பாதம் 1
உண்டு
உண்டு
சக அமைப்பாளர்
ஆண்
முதல்மணம்
5ft.7in-170cm
சிவப்பு
தெரியவில்லை
தெரியவில்லை
MBBS,MS(Ortho)
வண்ணக்கன் குலம்
மாந்
கேது
லக் சனி
ராசி
சூரிய செவ் புத சுக்
ராகு
குரு
சந்
கேது
குரு லக்
அம்சம்
சந்
மாந்
சனி
சூரிய புத
செவ் சுக் ராகு
.
தொழில்விபரம்: மருத்துவர்
சொத்துக்கள் : 27 ஏக்கர் நிலம் அதில் 17 ஏக்கர் தோட்டம்
எதிர்பார்ப்பு : மருத்துவர்
பொருந்தும் நட்சத்திரம்
சுத்த ஜாதகம்

குறிப்பு : எமது நிறுவனம் கொங்கு திருமண அமைப்பாளர்கள் குழு உதவியுடன் செயல்படுகிறது. இரு வீட்டாரும் நன்கு விசாரித்து சுபம் பேசி முடிக்கவும் திருமணம் உறுதியானவுடன் சேவை கட்டணம் பெண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 500 வீதம் (குறைந்தபட்சம் ( 25000 ) ஆண் ஜாதகத்திற்குபவுனுக்கு ரூபாய் 1000 வீதம் (குறைந்தபட்சம் (50000 ) தனித்தனியே பெறப்படும்..           Registration Date: 2022-06-22 00:00:00, Print Date: 11-08-2022 img